Program Listesi

PROGRAMIN ADI MOTOSİKLETLİ KURYE (SEVİYE 3)
ULUSAL YETERLİLİK ADI / KODU MOTOSİKLETLİ KURYE (SEVİYE 3, Rev.00) / 19UY0390-3
AMAÇ MOTOSİKLETLİ KURYE (SEVİYE 3, Rev.00) Ulusal Yeterliliği esas alınarak yürütülecek belgelendirme faaliyetleri ile ilgili detayları açıklamak.
KAPSAM MOTOSİKLETLİ KURYE (SEVİYE 3, Rev.00) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimleri yer almaktadır.
REFERANS DOKÜMANLAR MOTOSİKLETLİ KURYE (SEVİYE 3, Rev.00) Ulusal Yeterliliği (19UY0390-3), MOTOSİKLETLİ KURYE (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı.
BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine (A1, A2 veya A belgelerinden birine) sahip olunması gerekir.
BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ Başvurular, Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi’ne göre gerçekleştirilir.
BAŞVURU EVRAKLARI Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi’nde belirtilen başvuru evrakları geçerlidir. Başvuru için, ulusal yeterlilikte ayrıca bir evrak tanımlanmamıştır.
SINAV BİLGİLERİ (GENEL)
 • Sınavlar, teorik (yazılı) ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
 • Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
 • Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili birim başarı belgesi verilir.
SINAV BİLGİLERİ (TEORİK SINAV)
Yeterlilik Birimi Başarı Notu Soru Sayısı Süre
A1 %70 En az 20 Soru başına 1 – 2 dakika
A2 %70 En az 10 Soru başına 1 – 2 dakika
 • Sınav, her biri eşit puan değerinde, 4 seçenekli çoktan seçmeli test sorularını içerir. Yazılı sınav, A1-A2 yeterlilik birimlerinin başarı durumunu ayrı ayrı ölçmeye imkân tanıyacak şekilde gerçekleştirilir.
 • Yazılı Sınav Soruları, Motosikletli Kurye (Seviye 3) soru bankasında yer alan sınav soruları arasından seçilir.
 • Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
SINAV BİLGİLERİ (PERFORMANS SINAVI)
Yeterlilik Birimi Başarı Notu Süre
A2 %80 Sınav Sorusuna/Senaryosuna göre belirlenir
 • Performans sınavında adaya sınav sorusu/senaryosu verilir ve adaydan bu dokümanda yer alan işlemleri; belirtilen süre içerisinde, teknik gerekliliklere, İSG kurallarına ve sınav kurallarına uygun bir biçimde gerçekleştirmesi beklenir. Aday, yapılan işlemlerin uygunluğuna göre Performans Sınavı Kontrol Listeleri kullanılarak değerlendirilir.
 • Adayın performans sınavından başarılı olabilmesi için ilgili sınavda gereken başarı notunu karşılaması, kritik kontrol noktalarının tamamından başarı sağlaması gerekmektedir.
 • Adaylar performans sınavı öncesinde kritik kontrol noktaları hakkında bilgilendirilir.
SINAV YERİ VE GEREKLİLİKLERİ
 • Teorik Sınav Alanı: Teorik sınav için kullanılacak sınav alanı, FR.24.03 SINAV MERKEZİ KONTROL FORMU’nda belirtilen noktalara uygun olmalıdır.
 • Performans Sınav Alanı: Performans sınavı için kullanılacak sınav alanı, FR.24.03 SINAV MERKEZİ KONTROL FORMU’nda belirtilen noktalara uygun olmalıdır.
TEKRAR SINAV HAKKI Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde 1 kere daha ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücrete tabidir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.
SINAV DEĞERLENDİRİCİ KRİTERLERİ Motosikletli Kurye (Seviye 3, Rev. 00) Ulusal Yeterliliğinde belirtilen Sınav Değerlendirici kriterleri geçerlidir.
İTİRAZ/ŞİKÂYET SÜREÇLERİ Şikâyet ve İtirazların Yönetimi Süreci geçerlidir.
BELGE TESLİMİ PR.24.04 BELGELENDİRME-ASKIYA ALMA-BELGE İPTALİ PROSEDÜRÜ gereğince yürütülür.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 yıl.
GÖZETİM
BELGE YENİLEME

Belge Yenileme Başvuru Dönemi: Belge, geçerlilik süresinin dolmasından beş (5) ay önce başlar ve belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. (Düzeltme: (3) Belge yenileme başvurusu, başvuru dönemi içerisinde Kuruluşa yapılmalıdır. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay sonra sona erer. Başvuru dönemi başlangıç tarihinden önce ve bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.) (MYK Belge yenileme prosedürü, 3. Sayfa, belge yenileme başvurusu 3. Madde. MRSLN)

Belge sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme ile ilgili başvuru işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür. Belge yenileme yöntemi sınavsız veya sınavla olabilir.

Belge yenileme faaliyeti yürütülebilmesi için, belgeli personelin belgesinin iptal edilmesini gerektirecek bir durumun oluşmaması gerekir.

A) Sınavsız Belge Yenileme: Yöntem: Belge sahibi, belge yenileme ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için, Personel Belgelendirme Başvuru Formu ve sınavsız belge yenileme ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ile TURING’ e başvuru yapar. Belge sahibi, belge yenileme ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için, belge yenileme başvuru dönemi içerisinde, ilgili dönemdeki çalışmalarına ilişkin bilgileri içeren evrakları TURING’ e ulaştırmalıdır. Sınavsız belge yenileme için, belge düzenlenme tarihini takip eden döneme ait en az 2,5 yıllık çalışma (ilgili belge kapsamında) beyan edilmelidir.

Çalışma Sürelerinin İspatı: Çalışma sürelerinin ispatı için sigortalı hizmet dökümü, işverenden alınmış bir referans yazısı, vb. kabul edilir. Belgelerle ispatlanamayan çalışma süresi değerlendirmeye alınmaz. Sigorta hizmet dökümünün tek başına kabul edilmesi için, meslek kodu ile belge kapsamının birbiri ile tutarlı olması gerekmektedir.

Referans yazılarında kurum/kuruluş bilgileri, veriliş tarihi, çalışma süreleri, çalışma kapsamı (meslek adı) ve yazıyı veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de bulunmalıdır. Bu kanıtlar, gereken asgari süreyi karşılayacak şekilde, toplu halde olabileceği gibi, parça parça da olabilir.

TURING başvuruyu değerlendirir ve PR.24.04 BELGELENDİRME-ASKIYA ALMA-BELGE İPTALİ PROSEDÜRÜ‘ne göre belge yenileme işlemlerini yürütür.

B) Sınavla Belge Yenileme: Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen belge sahipleri, belge yenilemek istediklerinde, uygulama sınavına tabi tutulurlar.

Belge sahibi, belge yenileme ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için, Personel Belgelendirme Başvuru Formu ve sınavla belge yenileme ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu belge yenileme başvuru dönemi içerisinde TURING’ e ulaştırır. TURING başvuruyu değerlendirir ve PR.24.04 BELGELENDİRME-ASKIYA ALMA-BELGE İPTALİ PROSEDÜRÜ’ne göre belge yenileme işlemlerini yürütür.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI PR.24.04 BELGELENDİRME-ASKIYA ALMA-BELGE İPTALİ PROSEDÜRÜ‘ne göre yürütülür.
BELGENİN İPTALİ PR.24.04 BELGELENDİRME-ASKIYA ALMA-BELGE İPTALİ PROSEDÜRÜ‘ne göre yürütülür.
YETERLİLİKLERİN BİRİM BAZINDA BİRLEŞTİRİLEREK BELGELENDİRİLMESİ Aday, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldığı belgelendirme sınavları sonrasında başarılı olduğu yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptir. Adayın başarılı olduğu yeterlilik biriminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi sadece yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.
SINAV KURALLARI Sınavlarda uyulması gereken kurallar için, TL.24.02 SINAV YAPMA KURALLARI TALİMATI geçerlidir.