KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

TURİNG Personel Belgelendirme Merkezi A.Ş. (bundan böyle TURİNG olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereği mesleki yeterlilik sınavına başvuru yapan “başvuru sahipleri”, başvurusu kabul edilen ve sınava alınan “adaylar” ve belge almaya hak kazanan “belgelendirilmiş adaylar” ın verilerini kaydetmekte, kanuni yükümlülükler nedeniyle belirli bir süre saklamakta ve/veya güncellemekte, kanuni yükümlülükler nedeniyle Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) vb. kurumlarla ve yazılım firmasıyla paylaşmakta, bu verilerin saklanması ve muhafazası için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

1. TURİNG’ in Talep Ettiği Verilerin Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

·         TURİNG, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve ikincil düzenlemeler gereği; mesleki yeterlilik sınavları için başvuru, sınav, belge düzenleme, gözetim ve belge yenileme süreçleri için başvuru sahiplerinin verilerini almaktadır.

·         TURİNG sınava başvuru yapacak adaylardan;

Þ    Nüfus cüzdanı bilgileri (Ad Soyad, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Cinsiyet)

Þ    İletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi)

Þ    Çalışma bilgileri (çalışma durumu, çalıştığı işyerinin adresi, tecrübe)

Þ    Eğitim durumu bilgisi

Þ    Sınav esnasında uzman desteği gerektirecek herhangi bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engel bilgisi

Þ    IBAN bilgisi (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği ücret iadelerinin adaya yapılabilmesi amacıyla) talep etmektedir.

·         TURİNG, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği sınavlar esnasında adayların sınav performanslarını kamera kaydına almakta ve 1 yıl süreyle saklamaktadır. Kişisel veriler, sair tüm yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu konuda talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi ile ilişkili olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı/Paylaşıldığı Kişi/Kurumlar

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kurum ve kuruluşlara ve yine mevzuata uygun şekilde KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde diğer üçüncü kişilere de Kurumumuzca aktarılabilecektir.

Bu kapsamda;

·         Adayların bilgileri, sınavların açılabilmesi ve belgenin düzenlenebilmesi amacıyla MYK’ ya aktarılmaktadır.

·         Adayların sınav işlemleri yazılım sistemi üzerinden takip edildiği için, adayların bilgileri yazılım firması ile paylaşılmaktadır.

·        Adaylar adına sınav ve belgelendirme ücreti yatıran, adayların çalışmakta olduğu firmalara adayların sınav sonuçları aktarılmaktadır.

·        Finansal kayıtların tutulması ve faturalandırma işlemlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, sınava başvuru yapan adayların bilgileri hizmet alınan mali müşavirle paylaşılmaktadır.

· Kanunen tabi olunan denetimler (mali-idari denetimler, vergi denetimleri, MYK ve TÜRKAK denetimleri) sebebiyle, söz konusu kurum/kuruluşlara talep ettikleri bilgi ve belgeler aktarılmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi / Saklanması

Adayların kişisel verileri, MYK mevzuatı ve TS EN ISO 17024: Personel Belgelendirme Standardı gereğince sınav dosyalarında fiziksel olarak tutulmakta, ayrıca bilgisayar ortamında muhasebe programı, TURİNG sunucularında, sınav yazılımı ve MYK-TÜRKAK portalında saklanmaktadır. Bu doğrultuda;

·         Sınavlara ait ses ve görüntü içeren kamera kayıtları, 1 yıl boyunca saklanmakta, süre sonunda imha edilmektedir.

·               Kişisel veriler, MYK mevzuatı gereği 10 yıl boyunca saklanmakta, süre sonunda imha edilmektedir.

4. Veri Sahibi Hakları

6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesindeki düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, aday ve belgeli adayların sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

1.  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.  Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3.  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.  6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

8.    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizin Kuruluşumuza +90 212 282 81 40  numaralı çağrı merkezimiz üzerinden veya egitim@turing.org.tr adresi üzerinden ve/veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletilmesi durumunda; talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kuruluşumuz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır