Tarafsızlık Politikası

TURING tarafsızlığı yönetmek ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak üzere; yapısını, politikalarını ve prosedürlerini doküman haline getirmiş ve belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelinin anlamasını ve uygulamasını gerek taahhüt ile gerekse eğitim ile sağlamıştır.

TURING sürdürdüğü personel belgelendirme faaliyetlerinde; tüm başvuru sahibi ve adayların, bu faaliyetler hakkında kolayca bilgi almalarını sağlamak için kendi personeline belgelendirme faaliyetleri ile ilgili gerekli ve yeterli eğitim imkânlarını sağlar.

Ayrıca tüm başvuru sahibi ve adayların; başvuru, sınav, belgelendirme ve diğer faaliyetler hakkındaki bilgilere kolayca erişmeleri için web sitesinde; başvuru şartları, sınavlar, haklar, belgelendirme, geçerliliğin sürdürülmesi, yeniden belgelendirme, askıya alma, iptal etme, itiraz ve şikâyet süreci gibi tüm faaliyetleri kamuya açık hale getirmiştir.

TURING ulusal yeterliliklere göre oluşturduğu belgelendirme programlarına yapılacak başvurular için bir birlik veya gruba üye olunması gibi engelleyici veya kısıtlayıcı şartlar sunmamaktadır.

İlgili mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen tüm kişiler sınav başvurunda bulunabilirler. Belgelendirme yapılan meslekler ilgili ulusal yeterlilik şartlarına göre bir eğitim/öğretim programının bitirilmesini şart koşmamaktadır.

Belgelendirme ücretleri Tüketici Fiyat Endeksindeki değişimleri dikkate alarak TURING Yönetim Kurulu Toplantısı ile belirlenir. Bu belirleme sonucunda ücretlendirme asla aşırı mali şartlara dayandırılmamaktadır. Sınav ücretleri belirlenmesi ayrıntıları Ücretlendirme Talimatında açıklanmıştır.

Sınav soruları, yetkin kişiler tarafından hazırlanmakta, program komitesi tarafından ulusal yeterlilikleri karşılayıp, karşılamadığı incelenerek onaylanmaktadır. Soruların gizliliğine ilişkin şartlar Sınav Sorularının Gizliliği Prosedüründe tanımlanmıştır. Ayrıca Gizlilik ve Tarafsızlık Beyannamesi tüm çalışanlara imzalatılarak gizlilik güvence altına alınmıştır.

Sınavların yapılmasına ilişkin tüm şartlar belirlenmiş, değerlendirici ve karar vericilerin yetkinlik kriterleri organizasyon el kitabında tanımlanmıştır. Sınavlara ait tüm verilerin saklama koşulları belirlenmiştir.

TURING belgelendirmiş olduğu personelden ve/veya sınava girecek olan adaylardan gelebilecek itiraz ve şikâyetleri ilgili prosedürüne bağlı kalarak değerlendirir. İtiraz veya şikâyet sahibi her kim olursa olsun adil yaklaşır.

Sınav planlamasının yapılması sırasında aday ile Değerlendirici arasında oluşabilecek muhtemel bir çıkar ilişkisinin önüne geçmek için Değerlendirici ataması öncesinde her bir aday için “İlişiksizlik Beyanı” kullanılarak kontrol yapılır. Ayrıca belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel de aday ile olan çıkar ilişkisini beyan etme yükümlülüğü vardır.

TURING kendi personelini veya personelinin herhangi bir yakınını tarafsızlık, eşitlik koşulları sağladığı müddetçe belgelendirme yapabilir.

Çıkar çatışmalarının izlenmesi, sınavın şeffaflığı, tarafsızlığı doğru ve adil ölçme sonuçları için sınavlar kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

Ayrıca belgelendirme faaliyetlerinde elde edilen tüm veriler MYK’ya sunulmaktadır. Ulusal yeterliliklere uygun gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geçerli, güvenilir, uygulanabilir ve tutarlı olmasını, eşitliğin sağlanması için TURING iç denetimler gerçekleştirmektedir.

Belgelere ilişkin gözetim, yeniden belgelendirme, askı, iptal şartları belirlenmiş olup web sitesi ile halka açık hale getirilmiştir.